Banktransfer Payment  
   1. เลือก Packages ที่ท่านต้องการสั่งซื้อ
   2. กรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของท่านให้ถูกต้อง
   3. 3.1 เลือกรับใบเสร็จกำกับภาษีและกรอกข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง
     3.2 เลือกการชำระเงินแบบ Banktransfer
     3.3 เลือกที่อยู่ที่จะจัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่ข้างต้น หรือถ้าท่านต้องการให้เราจัดส่งสินค้าไปที่อยู่อื่นท่านต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง
อีกครั้ง
   4. โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าที่ท่านเลือก จากนั้นกดปุ่ม PROCEED TO CHECKOUT เพื่อดำเนินการชำระเงินภายในระบบ
   5. โปรดตรวจสอบรายการที่ท่านสั่งซื้ออีกครั้งก่อนการดำเนินการชำระเงิน จากนั้นกดปุ่ม CONFIRM
   6. การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จโปรดตรวจสอบ e-mail ของท่านเพื่อตรวจสอบรายการการสั่งซื้ออีกครั้ง ก่อนที่จะโอนเงินตามบัญชีที่แจ้งทางหน้าเว็บไซต์
   7. กรอกข้อมูลการโอนเงินให้ถูกต้องเพื่อยืนยันการชำระเงิน
 
  Copyright ©2014, MV Communications Co., Ltd. All rights reserved.